සොබා දහම

සැබෑ සුන්දරත්වය

සොබා දහමේ සුන්දරත්වය පුදුමය, නමුත් සමහර විට ඒ අලංකාරය දැක ගත හැකි වන්නේ හොඳින් දෑස් හැර බැලුවොත් පමණි. 

Nature in Digital Eye Srilanka nide-2016-wild-flowers

ඔබේ කාර්යබහුල ජීවිතයෙන් මොහොතකට නතර වී හොඳින් බැලුවහොත්, ඔබ නිතර දකින සාමාන්‍ය පරිසරයේ තිබෙන සමහර දේ පිළිබඳව ඔබ පුදුම වනු ඇත, 

 

Your Comments

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.