උද්භිද උද්‍යාන ශ්‍රී ලංකාවේ දර්ශනීය ස්ථාන සංචාරක ආකර්ශණ සොබා දහම

හක්ගල උද්භිද උද්‍යානය, නුවරඑළිය

මීදුම් කඳු වලින් වටවූ දර්ශනීය ස්ථානයක පිහිටා තිබෙන හක්ගල උද්භිද උද්‍යානය කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ නිර්මාණය කර තිබෙන උද්භිද උද්‍යාන පහ අතුරින් දෙවැනියටම විශාල, නුවරඑළිය නගරයට සැතපුම් කීපයක් ඈතින් හක්ගල ප්‍රදේශයේ පිහිටා තිබෙන සුන්දර උද්‍යානයක්.